Variant B

Hoe ziet de oplossing eruit?

We lossen de behoefte aan 1.106 parkeerplaatsen op met de ontwikkeling van garages op 4 locaties verspreid over Noordwijk aan Zee. Er komt een garage onder:

 • het Vuurtorenplein
 • het Wantveld
 • de Schoolstraat
 • het Palaceplein. 

Schets varian b

Garage onder het Vuurtorenplein

Uit het onderzoek blijkt dat een 2-laagse parkeergarage onder het Vuurtorenplein mogelijk is. Goed voor ongeveer 210 parkeerplaatsen. Lees het onderzoek Noordwijk aan Zee Parkeeronderzoek Vuurtorenplein

Garage onder het Wantveld

We bouwen onder het Wantveld een ondergrondse parkeergarage voor ongeveer 500 parkeerplaatsen. Op straat leggen we 100 parkeerplaatsen aan. We hoeven geen parkeerplaatsen te compenseren op andere locaties. Op de garage komt bebouwing. Hiervoor moeten wel extra parkeerplaatsen worden aangelegd.

Garage onder de Schoolstraat

Het gaat om een ondergrondse garage met bebouwing erop. We gaan uit van 250 parkeerplekken. Verdere uitwerking is nodig. Hierover dient nader te worden overlegd met de eigenaren van de grond. Er is vooralsnog geen overeenstemming tussen de grondeigenaren over een integrale ontwikkeling bij de locatie Schoolstraat.

Garage onder het Palaceplein

De gemeente heeft laten uitzoeken wat er mogelijk is. Een ondergrondse garage met ongeveer 104 plekken lijkt goed haalbaar. De garage is tweelaags. Lees ook het Parkeeronderzoek Palaceplein

Financiële gevolgen

Bij variant B is er een verlies van €1.460.000 structureel per jaar.

Financieel resultaat variant B

Variant B gaat uit van een investering van € 43,5 miljoen voor 1.164 parkeerplaatsen. 
Dit is € 37.400 per parkeerplaats. Wanneer hier de exploitatiekosten en de rente en afschrijving van de opbrengsten afgehaald worden is er een negatief resultaat per jaar van circa €920.000. Ook hier geldt dat het resultaat in de loop van de tijd minder negatief wordt.

Optimalisatie variant B

Wanneer het parkeerbeleid aangepast wordt kan op het Wantveld een parkeergarage komen van 150 parkeerplaatsen i.p.v. 500 parkeerplaatsen. 350 parkeerplaatsen kunnen met de bouw van een  transferium opgevangen worden. De totale investering van variant B  is dan € 32 miljoen. Het resultaat op jaarbasis zou dan € 340.000 negatief zijn.

Huidige parkeerinkomsten

De parkeerinkomsten worden gebruikt voor de dekking van de exploitatiekosten en rente en afschrijving. Dit betekent dat de huidige inkomsten van de parkeerterreinen – die met de komst van de parkeergarages vervallen – wegvallen uit de gemeentelijke begroting. Bij variant B gaat dit om € 1,-miljoen. Vanuit de ontwikkellocaties worden bijdragen gedaan voor de benodigde parkeerplaatsen die niet op de locaties zelf gerealiseerd kunnen worden. Hieruit wordt jaarlijks een deel van het exploitatietekort gedekt. Lees ook de financiële uitwerking

  Variant B
Exploitatieresultaat/jaar -/- € 920.000
Gemiste parkeerinkomsten -/- € 1.000.000
Besparing/bijdrage uit voorziening € 460.000
Gevolgen inkomsten t.o.v. 2017 -/- € 1.460.000

Wat de onderzoeken opleverden

Om variant B op haalbaarheid te onderzoeken zijn er meerdere onderzoeken gedaan. De volgende aspecten zijn onderzocht:

Grondwater

De grondwatersituatie in Noordwijk aan Zee is zorgelijk. De gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland werken aan maatregelen om de situatie te verbeteren. De grondwatersituatie mag door de aanleg van parkeerkelders in ieder geval niet verder verslechteren. Onderzoek is gedaan naar parkeervarianten A en B om de invloed van de parkeerkelders op de grondwaterstand te bepalen. Bij nadelige beïnvloeding op de grondwaterstand worden hiervoor maatregelen genomen. De kosten ervan neemt de gemeente mee in de totale raming van de kosten per variant. Lees ook het Onderzoek effecten parkeerkelders op de grondwaterstand Noordwijk aan Zee, 1 december 2017, Wareco

Conventionele explosieven

Onderzoek is uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van explosieven op de ontwikkellocaties met een parkeerkelder. De locaties Vuurtorenplein en Palaceplein zijn verdacht op de aanwezigheid van munitie. Gebruikt door infanterie en geschut. Tot enkele meters onder de grond. De graafwerkzaamheden voor deze twee locaties dienen onder begeleiding plaats te vinden. De te verwachten kosten worden meegenomen in de totale raming van de kosten per variant.

Stikstofdepositie

De uitstoot van verbrandingsmotoren leidt tot stikstofdepositie in de omgeving. Berekend dient te worden of een nieuwe activiteit, zoals de bouw van een grote parkeergarage, een toename van stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden zal geven. Vervolgens is de vraag hoe groot de toename is en of dit wettelijk wordt toegestaan. Voor het Wantveld is in het onderzoek niet alleen een ondergrondse parkeergarage meegenomen maar ook een nieuwbouwprogramma van 150 woningen op de garage. Er is echter nog geen concreet bouwplan voor het Wantveld. Wij hebben voor het onderzoek het maximum als uitgangspunt genomen. Het programma op het Wantveld laat een forse toename van stikstofdepositie zien maar blijft binnen de bovengrens waarvoor toestemming van de provincie gevraagd kan worden. De provincie heeft ingestemd met de toename en daarvoor vergunning verleend. Hiertegen is door een particuliere partij bezwaar en vervolgens beroep ingediend. Deze beroepszaak loopt nog. Lees ook het onderzoek Herontwikkeling Wantveld te Noordwijk. Voortoets Wet natuurbescherming – gebiedsbescherming, 13 juni 2017, Antea Group

Verkeersonderzoek

Gevolgen varianten doorrekenen

We hebben de verkeersstromen onderzocht. In het onderzoek hebben we de gevolgen van meerdere varianten doorgerekend. De gevolgen van:  

 • het wel of juist niet aanleggen van een parkeergarage bij Huis ter Duin 
 • het wel of juist niet autoluw maken van de Koningin Wilhelmina Boulevard
 • het wel of juist niet aanleggen van een parkeergarage onder het Vuurtorenplein 
 • het wel of juist niet aanleggen van een parkeergarage onder het Wantveld, het Palaceplein en de Schoolstraat. 

Uitkomsten

De uitkomsten bij de varianten zonder de garage bij Huis ter Duin zijn:

 • beperkte veranderingen in de verkeersstromen
 • toename van de verkeersdrukte vlakbij de nieuwe parkeerlocaties 
 • wat verder van deze locaties neemt de verkeersdrukte snel af. 

Dat laatste is vanzelfsprekend. Het verkeer wordt immers verspreid over meerdere parkeerlocaties. Dat is anders bij de variant met de garage bij Huis ter Duin. 

Programma van eisen garage onder het Wantveld

Er is een programma van eisen gemaakt voor de parkeergarage onder het Wantveld. Hierin staat beschreven aan welke eisen, randvoorwaarden en uitgangspunten de ondergrondse parkeergarage moet voldoen. Zo’n programma helpt om een beter beeld te krijgen van de nieuwe garage. Bij het Programma van Eisen is ook een schets gemaakt van het aantal parkeerplaatsen. Zie ook het Programma van Eisen parkeergarage onder het Wantveld, februari 2018, Antea Groep en de schets parkeergarage Wantveld, Croonenburo5, 1 maart 2017

Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Het bureau Buck Consultants International is gevraagd een overzicht op te stellen van de maatschappelijke kosten en baten van de varianten A en B. 
Het overzicht is opgesteld op basis van de uitgangspunten en randvoorwaarden die in 2017 zijn beschreven. De resultaten uit de onderzoeken in 2018 en de aanpassing van het plan zijn niet in de analyse meegenomen. Wel zijn in een korte toelichting de effecten van de gewijzigde parkeercapaciteit van de parkeergarage in duin beschreven.  
Lees ook het onderzoek Maatschappelijke effectanalyse parkeerfaciliteiten Noordwijk, juni 2018, Buck Consultants International.

Analyse parkeerbehoefte variant B

Parkeeradviesbureau Spark heeft voor de gemeente onderzoek gedaan naar de parkeerbehoefte in Noordwijk aan Zee. In variant B is er een parkeerbehoefte van 1.106 parkeerplaatsen na ontwikkeling van projectlocaties aangevuld met het tekort in de huidige parkeersituatie in Noordwijk aan Zee. Wanneer alle parkeerplaatsen in de vier garages bij elkaar worden opgeteld zijn er 1.064 parkeerplaatsen. Dan is er nog een tekort van 42 parkeerplekken. In variant B is in zeer beperkte mate sprake van dubbelgebruik. Het gaat om 4 parkeerplaatsen bij het Vuurtorenplein en 2 bij het Palaceplein. Er blijft dan een tekort over van 36 parkeerplekken. Doordat sprake is van een lage bezettingsgraad op het Wantveld kan de overgebleven behoefte aan 36 parkeerplaatsen op deze locatie opgevangen worden. Wanneer de 60 parkeerplaatsen bij het Gat van Palace niet meegeteld worden in de parkeerbehoefte, is bij variant B geen sprake van een tekort. Lees ook de Analyse parkeerbehoefte variant B

Vergelijk van varianten

Bekijk de pagina die variant A met Variant B vergelijkt

Direct naar

Variant A Variant C Variant D Variant E

Hoogtij home

Veel gestelde vragen