Nieuws RSS icoon

 • Ambassadeur in actie voor snel internet

  10 juli 2019

  Snel internet voor het buitengebied. Betrokken inwoners komen in actie. Ze zijn Ambassadeur. Op twee avonden worden ze bijgepraat. Daarna gaan ze de boer op. Buren benaderen buren over het project en proberen ze in beweging te krijgen om hun belangstelling voor snel internet te registeren. Het is nu of nooit.

 • Omgevingsplan Bavo-terrein onherroepelijk

  10 juli 2019

  Bij de Raad van State liep een beroep tegen het Omgevingsplan van het Bavo-terrein in Noordwijkerhout. Dit beroep is ingetrokken. Hierdoor is het Omgevingsplan onherroepelijk geworden en kunnen de bouwvergunningen worden aangevraagd.

 • Profielschets nieuwe burgemeester overhandigd aan commissaris van de Koning

  08 juli 2019

  Op donderdag 4 juli 2019 sprak de gemeenteraad in een extra vergadering over de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Ook de commissaris van de Koning van Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, was daarbij aanwezig. Hij nam aan het einde van de vergadering de profielschets in ontvangst.

 • Commissie Bezwaarschriften 8 juli 2019

  04 juli 2019

  Op maandagavond 8 juli 2019 vergadert de commissie bezwaar- en klaagschriften in het gemeentehuis van Noordwijk, Voorstraat 42. De vergadering begint om 19:30 uur.

 • College beantwoordt vragen GroenLinks over gewasbeschermingsmiddelen

  03 juli 2019

  Op 8 mei 2019 stelde de fractie van GroenLinks schriftelijke vragen over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de Bollenteelt. De vragen hadden betrekking op een landelijk onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar de effecten op omwonenden en de natuurlijke leefomgeving.

  GroenLinks wilde o.a. weten welke maatregelen genomen kunnen worden om mensen en dieren hiertegen te beschermen.

 • Eerste onderzoek digipanel: themajaar 2020

  03 juli 2019

  Wat vindt u een mooi thema voor 2020? Waaraan moet de gemeente met inwoners, verenigingen, stichtingen en bedrijven in het komende jaar extra aandacht besteden? De inwoners die zich hebben opgegeven voor het digipanel Noordwijk krijgen hierover binnenkort een vragenlijst toegestuurd.

 • Burgemeester sluit Keyserswey 8

  02 juli 2019

  Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld heeft besloten het pand Keyserswey 8 in Noordwijk te sluiten. In het pand zit garagebedrijf en autodealer Autocentrum Katwijk. Het bedrijf moet van haar 3 maanden dicht.

 • Samen resultaten bereiken voor Noordwijk

  08 juli 2019

  De collegeagenda is gereed. De komende jaren staan 11 agendapunten centraal die het college graag met Noordwijk oppakt. Door gericht samen te werken boekt Noordwijk klinkende resultaten. Het motto is dan ook: Samen maken we Noordwijk.

 • Centrum Noordwijkerhout krijgt 3e KVO-ster

  02 juli 2019

  Wethouder Roberto ter Hark en Monique Verdegaal (voorzitter van de NOV) nemen op 8 juli het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor het winkelgebied van Noordwijkerhout in ontvangst. Zij ontvangen het certificaat van Mark van Zanten van het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (CCV). Daarna onthullen zij bij de Witte Kerk de tegel met de 3e ster van het KVO.

 • Herenweg weer open, Langevelderweg afgesloten

  01 juli 2019

  De gemeente laat een verbindingsweg aanleggen tussen de Herenweg en de Langevelderweg in Noordwijkerhout. Deze nieuwe weg wordt op de Herenweg aangesloten door middel van een rotonde. Op 2 juli wordt er nog gewerkt aan de verlichting, maar de Herenweg is inmiddels weer opengesteld voor verkeer.

 • 838 inwoners vullen enquête woonbehoefteonderzoek in

  01 juli 2019

  Het woonbehoefteonderzoek gaat een nieuwe fase in. De verwerking van alle gegevens die zijn opgehaald met een cijfermatig onderzoek 2 inloopbijeenkomsten en een enquête. Op naar terugkoppeling aan het college en de gemeenteraad.

 • Vergadering Commissie Erfgoed Noordwijk op 8 juli 2019

  01 juli 2019

  Op maandag 8 juli 2019 vergadert de Commissie Erfgoed Noordwijk in kamer 0.35 van het gemeentehuis in Noordwijk. De openbare vergadering begint om 19:30 uur.

 • Aan de slag voor ‘In veilige handen’

  25 juni 2019

  De gemeente Noordwijk gaat samen met de Noordwijkse verenigingen en stichtingen aan de slag met het project ‘In veilige handen’. Eerst bewustwording creëren en verenigingen ondersteunen in het sociaal veilig maken van hun organisatie. Op termijn wordt het hebben van een effectief preventiebeleid een voorwaarde voor subsidiëring.

 • Profiel voor nieuwe burgemeester gereed

  21 juni 2019

  Wat voor burgemeester wil Noordwijk? De Beste. Het staat op cover van de profielschets. Op vrijdag 21 juni 2019 werd deze openbaar. Op donderdag 4 juli 2019 stelt de gemeenteraad het profiel vast.

 • Gemeente zet natuurlijke vijand in tegen bladluizen

  20 juni 2019

  Bladluizen in het openbaar groen zorgen vaak voor overlast. Daarom is besloten om als proef lieveheersbeestjes in te zetten tegen bladluizen. Ecologische bestrijding.

 • Lokaal Loket en Wmo Adviescentrum gesloten op 4 juli 2019

  25 juni 2019

  Op woensdag 19 juni en donderdag 4 juli 2019 zijn het Lokaal Loket in Noordwijk en het Wmo adviescentrum in Noordwijkerhout gesloten.

 • Kadernota 2020

  17 juni 2019

  Met een brief heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad geïnformeerd over de Kadernota 2020. Het is tijd voor slimme maatregelen en heldere keuzes. Bijvoorbeeld ten aanzien van de forensenbelasting en de reserves voor het Sociaal Domein.

 • Sportpark De Boekhorst wordt vernieuwd

  17 juni 2019

  Samen met vertegenwoordigers van voetbalvereniging VVSB, handbalvereniging Northa, tennisvereniging De Boekhorst en aannemer AW Vessies Infra onthulde wethouder Sport, Sjaak van den Berg, het informatiebord over de vernieuwing van Sportpark De Boekhorst. Het startsein voor de werkzaamheden op het sportpark.

 • Gemeente verlengt periode draagvlakmeting Ondernemersfonds

  22 mei 2019

  De gemeente organiseert een draagvlakmeting over het Ondernemersfonds Noordwijk. De stembiljetten werden begin mei 2019 verstuurd. De periode dat stemgerechtigden kunnen reageren is met circa 2 weken verlengd

 • Wonen waar gewoond moet worden. Handhaving van overlast

  11 juli 2019

  Wonen waar gewoond moet worden. Want een woning is bedoeld om in te wonen. Toeristische verhuur van woningen is verboden en kan overlast geven. Daarom zal hiertegen handhavend worden opgetreden.

 • College legt OZB-verordening voor aan gemeenteraad

  14 januari 2019

  Het college van burgemeester en wethouders legt de geharmoniseerde verordeningen Onroerende-zaakbelastingen en Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten ter vastlegging voor.

 • Nieuw gemeentebestuur geïnstalleerd in Oude Jeroenskerk

  04 januari 2019

  Op woensdag 2 januari 2019 vond de installatieraad plaats in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. Tijdens deze prachtige bijeenkomst met veel oog voor de historie van Noordwijk werden de nieuwe raadsleden en wethouders geïnstalleerd.

 • Onderhandelaars presenteren coalitieakkoord

  02 januari 2019

  Op woensdag 2 januari 2019 werd het coalitieakkoord “Betrokken, helder en daadkrachtig” gepresenteerd door de partijen NZLokaal, de VVD, het CDA en Lijst Salman Noordwijk. Dit akkoord geeft hun visie op het nieuwe Noordwijk voor de jaren 2019 – 2022.

 • Programmabegroting 2019 ter inzage

  31 december 2018

  De raadsgroep fusie heeft op woensdag 19 december 2018 positief geadviseerd op de Programmabegroting 2019 en deze aangeboden aan de gemeenteraad.

 • Uitnodiging installatie nieuw gemeentebestuur

  02 januari 2019

  Met genoegen nodigt de nieuwe burgemeester mevrouw Hermans-Vloedbeld u uit tot het bijwonen van de installatieraad. Bij deze bijeenkomst worden de nieuwe raadsleden en het college van burgemeester en wethouders van de nieuwe gemeente Noordwijk geïnstalleerd. Ook wordt stilgestaan bij het bijzondere moment dat de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout samengaan.

 • Onderhandelaars sluiten coalitieakkoord en maken wethouders bekend

  10 juli 2019

  De onderhandelaars van NZLokaal, VVD, CDA en Lijst Salman Noordwijk hebben een coalitieakkoord gesloten voor de nieuwe gemeente Noordwijk. Dat maakte onderhandelaar Sjaak van den Berg van NZLokaal bekend in een brief aan de nieuwe burgemeester en de gemeenteraad.

 • Nieuwjaarsreceptie 2019

  31 december 2018

  De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk houden op zaterdag 5 januari 2019 hun Nieuwjaarsreceptie.

 • Kerstbomen en vuurwerk inzamelen

  31 december 2018

  Op donderdag 3 en vrijdag 4 januari 2019 kunnen er weer kerstbomen worden ingeleverd. Voor Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk gelden verschillende inzameldagen en voorwaarden.

 • Afvalinzameling: zo houden wij Noordwijk schoon en netjes

  31 december 2018

  Weten wanneer je gft- en restafval wordt opgehaald? Of wanneer de verzamelcontainers voor plastic- en papiercontainers worden geleegd of zijn afgesloten? Lees het nieuwsbericht.

 • De nieuwe gemeente Noordwijk presenteert zich

  31 december 2018

  Deze week presenteert de nieuwe gemeente Noordwijk zich met een informatieve bijlage in de krant.

 • Wordt het lokaal bestuur ondermijnd?

  09 januari 2019

  Burgemeester Jan Rijpstra heeft maandag 10 december 2018 de gemeenteraad een brief gestuurd waarin hij zijn zorgen uit over wat er allemaal in de aanloop naar de verkiezingen is gebeurd. Hij uit daarin zijn grote zorgen. Wordt het lokaal bestuur ondermijnd?

 • Commissie Bezwaarschriften 17 december 2018

  24 januari 2019

  Op maandagavond 17 december 2018 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

 • Mooi afscheid van raadsleden, wethouders en burgemeester

  17 december 2018

  Op donderdag 13 december 2018 vond de laatste raadsvergadering plaats van de ‘oude’ gemeente Noordwijk. In de Nieuwe Raadzaal van het gemeentehuis werd het een hele bijzondere avond.

 • Gratis parkeren van 28 december 2018 tot en met 1 januari 2019

  17 december 2018

  In Noordwijk is parkeren van 28 december 2018 tot en met 1 januari 2019 gratis. In verband met Oud en Nieuw worden alle parkeerautomaten geledigd en tijdelijk voorzien van een beschermkap. Er hoeft dus niet betaald te worden. De gemeente is bang dat de parkeermeters zonder bescherming vuurwerkschade oplopen.

 • College beantwoordt vragen Lijst Salman Noordwijk over woningverkoop Offem Zuid

  17 december 2018

  Het college heeft de vragen van Lijst Salman Noordwijk beantwoord over de verkoop van woningen door Van Rhijn Bouw in Offem Zuid. Het is niet meer dan logisch dat hij dat doet. De bouwer is namelijk eigenaar van de grond en bouwde de woningen zelf.

 • Extra maatregelen afvoer grondwater Noordwijk aan Zee

  20 december 2018

  Begin januari 2019 gaan we extra pompinstallaties voor bronbemaling plaatsen in Noordwijk aan Zee. Op maandag 10 december 2018 is een inloopochtend gehouden.

 • Geleidelijk aan van het aardgas af

  08 januari 2019

  Noordwijk is in 2050 energieneutraal. Van aardgas over op een andere, duurzame energiebron. De aanzet om de overstap goed te laten verlopen is gezet gezien ‘Aanzet Transitievisie Warmte Holland Rijnland’.

 • Ondergrondse afvalinzameling voor de nieuwe wijk Offem Zuid

  17 december 2018

  In de nieuwbouwwijk Offem Zuid fase 1 wordt bij wijze van proef gebruik gemaakt van ondergrondse afvalcontainers voor het inzamelen van huishoudelijk restafval en groente, fruit en tuinafaval.

 • College beantwoordt vragen gemeenteraad naar aanleiding van brief van De Raad Bouw

  23 januari 2019

  De gemeenteraad heeft naar aanleiding van een brief van De Raad Bouw vragen gesteld. De beantwoording laat goed zien hoe het is om met complexe dossiers  te werken.

 • Met de nieuwe burgemeester bouwen aan het nieuwe Noordwijk

  14 januari 2019

  Namens de nieuwe gemeente Noordwijk, heten alle fracties waarnemend burgemeester mevrouw Hermans-Vloedbeld harte welkom. De acht politieke fracties hebben een positieve indruk van haar, zo blijkt uit de gezamenlijke verklaring naar aanleiding van haar benoeming.

 • Jon Hermans-Vloedbeld waarnemend burgemeester Noordwijk

  09 januari 2019

  Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 1 januari 2019 mevrouw J.H.M. (Jon) Hermans-Vloedbeld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Noordwijk.

 • Beperkte dienstverlening i.v.m. de fusie

  09 januari 2019

  In verband met de fusie is er sprake van beperkte dienstverlening in de periode van vrijdag 21 december 2018 tot en met woensdag 16 januari 2019.

 • Vragen en antwoorden: verkeer rond Offem Zuid

  21 december 2018

  Met de komst van een nieuwe woonwijk ontstaan er vragen op verschillende gebieden. Deze keer vragen en antwoorden over het onderwerp verkeer rondom de nieuwe woonwijk Offem Zuid.